•  
  •  

Oznamy

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

                                                                                                                  

Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva:  Lesné pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá, sídlo spoločenstva: 946 20 Klížska Nemá, č. 52, IČO: 340 72 705, ktoré vedie v registri pozemkových spoločenstiev Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo: R-0002/401 Vám týmto

 oznamuje,

že v piatok dňa 26. 10. 2018 o 13:30 hodine sa v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej bude konať riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá.

Nejedná sa o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia!

Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa bude konať v čase od 12:30 do 13:30 hodiny.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov mandátovej komisie
  4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
  5. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie
  6. Rôzne
  7. Schválenie uznesení
  8. Záver

Účasť na zasadnutí je pre všetkých členov pozemkového spoločenstva nutná!

V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť tohto zasadnutia, týmto Vás poučujeme o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto prípade je potrebné, aby sa splnomocnená osoba preukázala Vami udeleným splnomocnením.

Za Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá:

 Tichomír Sándor                                          

predseda výboru pozemkového spoločenstva

 Bc. Zuzana Domonkosová                                        

člen výboru pozemkového spoločenstva                    

V Klížskej Nemej, dňa 25. 09. 2018           

Dokumenty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár