•  
  •  

Oznamy

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva:  Lesné pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá, sídlo spoločenstva: 946 20 Klížska Nemá, č. 52,             IČO: 34 072 705, ktoré vedie v registri pozemkových spoločenstiev Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo: R-0002/401 Vám týmto

 oznamuje,

že v piatok dňa  08.12.2017 o 10:00 hodine sa v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej bude konať riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá.

Nejedná sa o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia!

Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa bude konať v čase od 9:00 do 10:00 hodiny.

Program:

 1.      Otvorenie

 2.      Schválenie programu

 3.      Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov mandátovej komisie

        4.      Rozšírenie okruhu spoločne obhospodarovaných nehnuteľností

        5.      Schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve

        6.      Schválenie Dodatku č.1 a Dodatku č.2 k Zmluve o nájme pozemkov 

 7.      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016

 8.      Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie

 9.      Rôzne

10.     Schválenie uznesení

11.     Záver

Účasť na zasadnutí je pre všetkých členov pozemkového spoločenstva  n u t n á ! 

V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť tohto zasadnutia, týmto Vás poučujeme o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto prípade je potrebné, aby sa splnomocnená osoba preukázala Vami udeleným splnomocnením.

Za Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá:

 Tichomír Sándor                                          

predseda výboru pozemkového spoločenstva

 Bc. Zuzana Domonkosová                                        

člen výboru pozemkového spoločenstva                    

V Klížskej Nemej, dňa 13.11.2017 

Dokumenty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár