•  
  •  

Oznamy

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo majiteľov spoločných pasienkov v Klížskej Nemej, sídlo: 946 20  Klížska Nemá č. 52, IČO: 34072934, vedeného v registri pozemkových spoločenstiev Okresným úradom Komárno, odbor pozemkový a lesný, vložka číslo: R-0005/401 Vám týmto

oznamuje,

že vo štvrtok dňa 15. decembra 2022 o 9:30 hodine sa v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej bude konať RIADNE zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva majiteľov spoločných pasienkov v Klížskej Nemej a zároveň

oznamuje,

že vo štvrtok dňa 15. decembra 2022 o 10:00 hodine sa v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej bude konať MIMORIADNE zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva majiteľov spoločných pasienkov v Klížskej Nemej, a to v prípade ak sa riadneho zhromaždenia zvolaného na 9:30 hodinu nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov!

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SA BUDE KONAŤ V ČASE OD 8:30 hod. DO 10:00 hodiny.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba členov mandátnej a návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021
  5. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie
  6. Rôzne
  7. Schválenie uznesení
  8. Záver

Účasť na zasadnutí je pre všetkých členov pozemkového spoločenstva nutná!

V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť na zasadnutí, týmto Vás informu-jeme o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto prípade je potrebné, aby sa splnomocnená osoba preukázala Vami udeleným splnomocnením.

Za výbor Pozemkového spoločenstva majiteľov spoločných pasienkov v Klížskej Nemej:

Ing. Aurél Lantódy

predseda výboru pozemkového spoločenstva

Sidónia Bekeová

člen výboru pozemkového spoločenstva

V Klížskej Nemej, dňa 11. 11. 2022

Dokumenty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár