SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznamy

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo majiteľov spoločných pasienkov v Klížskej Nemej, sídlo: 946 20  Klížska Nemá č. 52, IČO: 34072934, vedeného v registri pozemkových spoločenstiev Okresným úradom Komárno, odbor pozemkový a lesný, vložka číslo: R-0005/401 Vám týmto

oznamuje,

že v piatok dňa 15. decembra 2023 o 10,00 hodine sa v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej bude konať riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva majiteľov spoločných pasienkov v Klížskej Nemej.

Nejedná sa o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia!

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SA BUDE KONAŤ V ČASE OD 9,30 hod. DO 10,00 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba členov mandátnej a návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022
  5. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie
  6. Rôzne
  7. Schválenie uznesení
  8. Záver

Účasť na zasadnutí je pre všetkých členov pozemkového spoločenstva nutná!

V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť na zasadnutí, týmto Vás informu-jeme o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto prípade je potrebné, aby sa splnomocnená osoba preukázala Vami udeleným splnomocnením.

Za výbor Pozemkového spoločenstva majiteľov spoločných pasienkov v Klížskej Nemej:

 

 

Ing. Aurél Lantódy, predseda výboru pozemkového spoločenstva

 

Sidónia Bekeová, člen výboru pozemkového spoločenstva

 

 

V Klížskej Nemej, dňa 15. 11. 2023