SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Obec sa prvýkrát sa spomína v roku 1216 ako „praedium Nema“, v roku 1268 ako „villa Nema“ - majetok komárňanského hradu. Neskôr bola zemepánskou dedionou - majetky tu vlastnili viaceré rody: Kolosovci, Vasovci, Désyovci, Lossonczyovci. Časť obce patrila od stredoveku benediktínskemu opátstvu v Pannonhalme (MR).V tureckom období sa celkom vyľudnila.

Dnešná obec má svoje počiatky v slovansko - avarskom období. Obec sa už vo svojich počiatkoch vyvíjala veľmi dynamicky. Objavili sa tu stopy po románskom kostole, ktorý bol pravdepodobne zasvätený Božiemu Telu alebo Premeneniu Pána. Nasvedčuje tomu názov obce z roku 1396 (Vrnepeniewma = Úrnépe Néma). Roku 1522 sa obec nazývala aj Kostolná Nemá (Egyházas Néma), tento názov tak isto vyjadruje význam miestneho kostola. Mladšie údaje o obci sú predovšetkým štatistického charakteru, uvádzajú počty obyvateľov a domov v obci.

V rokoch 1938 - 1945 Klížska Nemá patrila Maďarsku.

Charakteristickými remeslami obce boli rybárstvo, pletenie košov a vodné mlynárstvo.

Symboly obce

Predpokladáme, že pôvodný obecný znak tvoril cirkevný motív. Poznáme iba mladší znak obce, ktorý korení v erbe niektorého z rodov, ktorý si v obci uplatňoval zemepanské práva.
V poli pečatidla z 18. storočia je totiž vyrytý kompletný erb: v štíte sú tri ruže, klenotom erbu je tak isto ruža. Po stranách klenotu sú písmená K a N, skratka názvu obce v maďarčine: Kolos Néma. Odtlačky pečatidla sa našli na dokumentoch z rokov 1773 - 1785.

Roku 1826 vzniklo ďalšie pečatidlo obce. V ňom obec symbolizuje miestne poľnohospodárstvo. Kompozícia obecného znaku je tu veľmi zaujímavá. Z pažite vyrastajú tri klasy, po stranách sa vznáša kolmo postavené čerieslo a lemeš. Obe časti pluhu sú vyryté v obryse. Medzi čerieslom a lemešom, v hornej tretine pečatného poľa, sú opäť tri klasy. Kruhopis pečatidla znie: * K * .OLOZS (!) NEMA 1826. Jeho odtlačky sa našli na písomnostiach z rokov 1853 a 1866.

Roku 1880 vzniká pečiatka obce. V jej oválnom poli sú medzi čerieslom a lemešom tri klasy. Obec zo svojho staršieho znaku vynechala pažiť i opakujúce sa tri klasy. Kruhopis pečiatky znie: * KOLOZS NÉMA KÖZSÉG PECSÉTJE 1880. Našli sme ju na listoch z rokov 1887 a 1889.

Zo všetkých troch znakov je na heraldickú úpravu najvhodnejší obecný znak vyrytý do pečatidla z roku 1826. Zdvojenie klasov nenachádzame na žiadnom inom obecnom znaku.

Z hľadiska heraldického je skutočne jedinečný.