SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznamy

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva:  Lesné pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá, sídlo spoločenstva: 946 20  Klížska Nemá, č. 52, IČO: 34072705, ktoré vedie v registri pozemkových spoločenstiev Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo: R-0002/401 Vám týmto

 oznamuje,

 

že v piatok dňa 24. 11. 2023 o 10:00 hodine sa v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej bude konať riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá.

Nejedná sa o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia!

Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa bude konať v čase od  9:30 do 10:00 hodiny.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej komisie
  4. Voľba členov a náhradníkov orgánov spoločenstva na nové funkčné obdobie
  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022
  6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie
  7. Rôzne
  8. Schválenie uznesení
  9. Vyplatenie podielu na zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie
  10. Záver

 

Účasť na zasadnutí je pre všetkých členov pozemkového spoločenstva nutná!

 

V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť tohto zasadnutia, týmto Vás poučujeme o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto prípade je potrebné, aby sa splnomocnená osoba preukázala Vami udeleným splnomocnením.

 

Za Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá:

 

 

 Ing. Ladislav Bajcsi, predseda výboru pozemkového spoločenstva

 

 

 Bc. Zuzana Domonkosová, členka výboru pozemkového spoločenstva       

 

 

 

V Klížskej Nemej, dňa 24. 10. 2023