SlovenskýSlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
KLÍŽSKA NEMÁ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Klížská Nemá

Obec sa prvýkrát sa spomína v roku 1226 ako „praedium Nema“, v roku 1268 ako „villa Nema“ - majetok komárňanského hradu. Neskôr bola zemepánskou dedionou - majetky tu vlastnili viaceré rody: Kolosovci, Vasovci, Désyovci, Lossonczyovci. Časť obce patrila od stredoveku benediktínskemu opátstvu v Pannonhalme (MR).V tureckom období sa celkom vyľudnila.

Dnešná obec má svoje počiatky v slovansko - avarskom období. Obec sa už vo svojich počiatkoch vyvíjala veľmi dynamicky. Objavili sa tu stopy po románskom kostole, ktorý bol pravdepodobne zasvätený Božiemu Telu alebo Premeneniu Pána. Nasvedčuje tomu názov obce z roku 1396 (Vrnepeniewma = Úrnépe Néma). Roku 1522 sa obec nazývala aj Kostolná Nemá (Egyházas Néma), tento názov tak isto vyjadruje význam miestneho kostola. Mladšie údaje o obci sú predovšetkým štatistického charakteru, uvádzajú počty obyvateľov a domov v obci.