•  
  •  

Oznamy

Oznámenie o mimoriadnom zasadnutí Výboru

                                                                                                                  

Výbor pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva:  Lesné pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá, sídlo spoločenstva: 946 20  Klížska Nemá 52, IČO: 34072705, ktoré vedie v registri pozemkových spoločenstiev Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo: R-0002/401 Vám týmto

 o z n a m u j e ,

že v piatok dňa  3. 12. 2021 o 15:00 hodine sa v sídle pozemkového spoločenstva z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 za účelom schválenia účtovnej závierky za rok 2020 v súlade s § 32b zákona o pozemkových spoločenstvách konalo mimoriadne zasadnutie Výboru Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá s nasledovným programom:

  1. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020
  2. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2020
  3. Schválenie uznesenia     

Členov spoločenstva budeme o schválených dokumentoch podrobne informovať na najbližšom zasadnutí zhromaždenia.

Za Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá:

 Ing. Ladislav Bajcsi
predseda výboru pozemkového spoločenstva

 Bc. Zuzana Domonkosová                                        
člen výboru pozemkového spoločenstva                                       

V Klížskej Nemej, dňa  3. 12. 2021           

Dokumenty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár