•  
  •  

Oznamy

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

                                                                                                                  

Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva:  Lesné pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá, sídlo spoločenstva: 946 20 Klížska Nemá, č. 52, IČO: 340 72 705, ktoré vedie v registri pozemkových spoločenstiev Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo: R-0002/401 Vám týmto

 oznamuje,

že v piatok dňa 29. 03. 2019 o 13:00 hodine sa v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej bude konať riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá.

Nejedná sa o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia!

Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa bude konať v čase od 12:00 do 13:00 hodiny.

Program:

1.        Otvorenie

2.        Schválenie programu

3.        Voľba členov mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov a  zapisovateľa zápisnice

4.        Rozšírenie okruhu spoločne obhospodarovaných nehnuteľností

5.        Schválenie Dodatku č.2 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve

6.        Schválenie Dodatku č.2 k Stanovám pozemkového spoločenstva

7.        Voľba členov a náhradníkov orgánov spoločenstva na nové funkčné obdobie

8.        Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018

9.        Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie

10.      Rôzne

11.      Schválenie uznesení

12.      Vyplatenie podielu na zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie

13.      Záver

Účasť na zasadnutí je pre všetkých členov pozemkového spoločenstva nutná!

V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť tohto zasadnutia, týmto Vás poučujeme o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto prípade je potrebné, aby sa splnomocnená osoba preukázala Vami udeleným splnomocnením.

Za Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá:

 Tichomír Sándor

predseda výboru pozemkového spoločenstva

 Bc. Zuzana Domonkosová

člen výboru pozemkového spoločenstva                    

V Klížskej Nemej, dňa 28. 02. 2019

Dokumenty

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár